Samarbejde med Afdeling for medicinske mavetarmsygdomme på OUH – vidensdeling højner niveauet hos nye sygeplejersker!

Læs mere om erfarringerne med MedEasy på Afdeling for mavetarmsygdomme på OUH

Et presset sundhedsvæsen

I en tid hvor sundhedsvæsenet er presset, med knaphed på personale ressourcer og samtidig manglende søgning på uddannelsen til sygeplejerske, gælder det om at bruge tiden og ressourcerne optimalt. Hertil kommer at et stigende antal sygeplejersker nærmer sig pensionsalderen, så nyuddannede skal tage over i mange forskellige speciale funktioner.

For at sikre at de nødvendige kompetencer er til rådighed hos den nyuddannede sygeplejerske er det politisk besluttet at de enkelte afdelinger skal have formaliserede introduktionsforløb. 

Indførelse af kompetence kort

Her har flere hospitaler besluttet af gøre brug af kompetencekort som en del af introduktionsforløbet til de nyuddannede sygeplejersker. De beskriver nøje hvad den enkelte sygeplejerske skal kunne. Både teoretisk og praktisk. 

Kompetencekortene øger arbejdsbyrden for de kliniske sygeplejersker med uddannelses- og oplæringsansvar. Dette har de mærket på mange afdelinger rundt omkring i landet.

Men i stedet for at se kompetence kort som en byrde har de kliniske sygeplejersker på Afdeling for medicinske mavetarmsygdomme (Afd. S) på OUH taget udfordringen op og set muligheder.

Den øgede arbejdsbyrde består bl.a. i krav om ekstra undervisning for at sikre at den grundliggende teori er på plads. Dette gælder både ned på anatomi og fysiologi niveau, men også i forhold til sygdomslære, hvor der er tale om både generelle sygdomme som optræder i de fleste afdelinger, akutte tilstande og den afdelingsspecifikke sygdomslære.

Optimering af undervisningstid

De kliniske sygeplejersker på Afd. S er enige i, at deres tid vil kunne bruges mere optimalt end på disse undervisninger, da den grundliggende teori kan tillæres med e-learning. 

E-learning kræver ikke et bestemt lokale eller at en hel gruppe kan samles. Men kan i stedet bruges når der er en ledig stund i afdelingen, der hjemme eller på studiedage.

Herved vil undervisningstiden med kliniske sygeplejersker bedre kunne bruges til afklaring af forståelse, bedside supervision samt patientorienteret sygeplejefaglig vejledning i afdelingens specielle funktioner. Hvilket er med til at skabe tryghed for personalet samt bevare patientsikkerheden.

Hvad er MedEasy?

Det er lige præcis her MedEasy er trådt ind i samarbejdet, med den evidensbaserede e-learning platform, der er specielt designet til sygeplejestuderende på bachelor niveau og hvor vi sætter baren lidt højt.

Med ”flipped classroom” som pædagogisk tilgang, tilsat humor og nørdede huskeregler, startede platformen med at dække pensum for sygeplejestuderende i anatomi og fysiologi. Senere er der kommet endnu mere viden til i form af sygdomslære, lægemiddelregning, mikrobiologi, farmakologi og hjerte-lunge-redning. 

Målet for MedEasy er at dække hele pensum for sygeplejestuderende på bachelor niveau.

Samarbejde

Med en henvendelse fra kliniske sygeplejersker på afd. S, besluttede vi i MedEasy at fremrykke udviklingen af sygdomslærevideoerne indenfor medicinske mavetarmsygdomme.

Med kliniske input angående emner og indhold fra afd. S., har vores lægefaglige team sammen med vores animatorer udviklet videoforelæsninger til specialet.

Kursusplaner og administrator funktion 

Med administrator funktionen på MedEasy, har afdelingen mulighed for selv at styre hvem der har adgang til materialet. Samtidig får administratoren mulighed for at lægge kursusplaner ind på gruppeniveau, så studerende og nyansatte kan adskilles.

På samme måde kan studerende på forskellige semestre i uddannelsen få specielt tilrettede kursusplaner. Fordeling af de teoretiske emner kommer derfor på rette tidspunkt.

Ydermere vil den enkelte administrator kunne følge fremdriften hos den studerende eller nyansatte.

Videoforelæsningernes premiere

Glæden var stor, da det faste personale i afdeling S., d. 17/1 – 2023 var inviteret til premiere, på de speciale specifikke videoforelæsninger. 

Undervejs blev der både delt grin og fagligt udbytte. 

Startskuddet på en 6 måneders prøveperiode havde lydt.

Flere faggrupper?

Helt fra begyndelsen har lægegruppen i afdelingen været meget nysgerrige på projektet og videoforelæsningerne. Derfor har de også været med til at give faglige input til forelæsningerne. 

Lægegruppen ser et muligt brug af MedEasy videoforelæsningerne til medicinstuderende som introduktion til specialet. Derfor har lægegruppen ligeledes fået adgang til videoforelæsningerne, dog ikke som administrator. 

Afslutning afventer

Både de kliniske sygeplejersker og MedEasy arbejder nu intenst på projektet og er spændte på alle tilbagemeldingerne. 

Både de formaliserede, men også de mere uformelle fra personalegrupperne omkring projektet. Vi tør godt sige at vi alle er meget positive! 

Er du klinisk sygeplejerske med uddannelsesansvar i din afdeling og nysgerrig på om lignende løsning kunne være aktuel for jer? – Klik her Kontakt os (medeasy.dk)

Del denne artikel

Læs mere: